Podmienky používania

Podmienky používania elektronického systému spoločnosti EDUroute s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 280011 (ďalej len “EDUroute”) vydáva tieto podmienky používania elektronického systému EDUroute – VysokéŠkoly.cz, MaturitniOtazky.cz, VysokeSkoly.sk, MaturitneOtazky.sk, CzechUniversities.com – vo vzťahu ku koncovým používateľom – fyzickým osobám (ďalej len “Podmienky”).1.2 Podmienky upravujú všetky vzťahy, ktoré EDUroute uzatvára s fyzickými osobami v súvislosti s používaním elektronického systému VysokéŠkoly.cz a jeho obsahu.

1.2 Podmienky upravujú všetky vzťahy, ktoré EDUroute uzatvára s jednotlivcami v súvislosti s používaním elektronického systému VysokéŠkoly.cz a jeho obsahu.

2. Definícia použitých pojmov

2.1 Pojmy použité v texte Podmienok majú nasledujúci význam:

Elektronický systém: webová stránka EDUroute: VysokéŠkoly.cz (www.vysokeskoly.cz) a počítačové programy vytvorené EDUroute pre použitie (nielen) Používateľmi.

Používanie Elektronického systému: používanie obsahu a iných funkcií Elektronického systému v rozsahu, v akom to Elektronický systém technicky umožňuje.

Používateľ: každá fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá používa Elektronický systém v počítačovej sieti Internet.

Občiansky zákonník: zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník.

Služby: všetky služby, ktoré EDUroute v súčasnosti ponúka používateľom v rámci konkrétneho elektronického systému, najmä ponuka univerzít, online testov a článkov.

3.1 Súbor cookie je malý súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevný disk Používateľa a nepoužíva sa na získavanie osobných informácií o Používateľoch (získané informácie môžu zahŕňať napríklad IP adresu pripájajúceho sa počítača alebo typ použitého prehliadača), ale na rozlišovanie jednotlivých Používateľov pristupujúcich k elektronickým systémom EDUroute.

3. Používanie súborov cookie

3.2 EDUroute používa v rámci elektronických systémov súbory cookie na tieto účely:

    Udržiavanie relácie používateľa; tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby spoločnosť EDUroute mohla pri zobrazení webových stránok rozlišovať jednotlivých používateľov a zobrazovať tak relevantné údaje len pre daného používateľa;

    základné nastavenia elektronických systémov, ktoré ovplyvňujú zobrazenie webových stránok podľa voľby používateľa (napr. keď používateľ zakáže zobrazenie určitého grafického prvku, tieto súbory cookie umožňujú rešpektovať voľbu používateľa) alebo ktoré zohľadňujú frekvenciu alebo poradie prehliadania (napr. pri prvej návšteve sa môžu zobraziť informácie, ktoré sa pri ďalších návštevách už nezobrazujú).

3.3 Elektronické systémy môžu obsahovať aj súbory cookie tretích strán, ktoré EDUroute používa na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní Používateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú žiadne osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookie, pretože nepoznajú identitu používateľa (za predpokladu, že používateľ nie je zároveň registrovaným používateľom produktov takejto tretej strany, napr. spoločnosti Google). Najmä tieto súbory cookie:

    Služba Google Analytics – EDUroute používa túto službu na získavanie štatistických informácií, pričom spoločnosť Google môže získané údaje uchovávať aj na vlastné použitie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs ;

    Hotjar – Užívatelia majú možnosť vylúčiť spracovanie súborov cookie spoločnosťou Hotjar na konkrétnych webových stránkach https://www.hotjar.com/opt-out

    Konverzné kódy Sklik – na účely merania účinnosti reklamy na webovej stránke EDUroute;

    Google AdWords – EDUroute môže využívať služby remarketingu, t. j. aj neregistrovaný používateľ, ktorý navštívil stránku EDUroute, je identifikovaný prostredníctvom súborov cookie v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a môže sa mu znovu zobraziť reklama na služby EDUroute.

    EDUroute si vyhradzuje právo používať aj iné súbory cookie tretích strán, ktoré nie sú uvedené vyššie

4. Zodpovednosť EDUroute

4.1 EDUroute nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou alebo poruchami mimo technického vybavenia EDUroute. Vyššia moc znamená dočasnú alebo trvalú mimoriadnu, nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku, ktorá vznikla nezávisle od vôle EDUroute. Ak na strane EDUroute vznikne situácia vyššej moci, EDUroute sa zaväzuje informovať Používateľa o tejto situácii a jej príčine bez zbytočného odkladu. EDUroute bude naďalej poskytovať Služby podľa svojich najlepších schopností a možností, a to aj s využitím dostupných alternatívnych prostriedkov.

5. Autorské práva a ochranné známky

5.1 Všetok obsah Elektronického systému je chránený v súlade so zákonmi týkajúcimi sa autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva a je majetkom spoločnosti EDUroute, prípadne jej poskytovateľov licencie. Akékoľvek použitie tohto obsahu je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb a/alebo v súlade s platnými zákonmi.

5.2 Používateľ nie je oprávnený používať Elektronický systém alebo jeho časť inak ako pre vlastnú potrebu, najmä je zakázané jeho používanie formou šírenia a kopírovania alebo iného technického spracovania bez preukázateľného súhlasu EDUroute. Zakázané sú aj akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu elektronického systému zo strany používateľov.

5.3 Právo nahrávať a ukladať alebo tlačiť materiály uložené v elektronickom systéme je povolené len na vlastné súkromné účely a takto získané materiály sa nesmú žiadnym spôsobom reprodukovať. Akákoľvek iná reprodukcia alebo úprava akýmikoľvek mechanickými alebo elektronickými prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EDUroute je zakázaná. Najmä je zakázané reprodukovať, šíriť alebo oznamovať obsah elektronického systému tretím stranám.

6. Uplatniteľné právo

6.1 Právny vzťah medzi Používateľom a EDUroute sa riadi právom Českej republiky. Záležitosti neupravené Obchodnými podmienkami sa tak riadia ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a ďalšími platnými a účinnými právnymi predpismi.

7. Spracovanie osobných údajov, ďalšie použitie údajov v elektronických systémoch

7.1 EDUroute vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade niektorých služieb môže EDUroute vystupovať ako spracovateľ osobných údajov.

7.2 EDUroute vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracúva v súvislosti s poskytovaním Služieb Používateľovi, sú spracúvané na základe súhlasu udeleného Používateľom. Spoločnosť EDUroute je oprávnená kontaktovať užívateľa ako dotknutú osobu, aby overila presnosť poskytnutých osobných údajov. Údaje, o ktorých pravosti alebo presnosti existujú odôvodnené pochybnosti, budú okamžite zlikvidované.

7.3 EDUroute (v súlade so súhlasom so spracovaním osobných údajov) je oprávnená ponúknuť Používateľovi služby a produkty tretích strán na základe informácií poskytnutých Používateľom pri práci s Elektronickým systémom. EDUroute neposkytne informácie o užívateľoch tretím stranám.

7.4 Používatelia berú na vedomie, že údaje obsiahnuté v elektronickom systéme sú spracovávané spoločnosťou EDUroute a môžu byť ďalej použité na vytváranie analýz a štatistík. Výsledky takéhoto spracovania môže EDUroute ďalej komerčne využívať pri zachovaní úplnej anonymity zdroja.

8. Korešpondenčné údaje

8.1 Korešpondenčné údaje EDUroute sú nasledovné:

EDUroute s.r.o.

Tupolevova 710

102 00 Praha,

Česká republika

8.2 Ak chcete kontaktovať EDUroute elektronicky: info@vysokeskoly.sk

9. Záverečné ustanovenia

9.1 EDUroute je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky. V prípade zmeny Podmienok je EDUroute povinná o tom informovať Používateľa v dostatočnom časovom predstihu a vhodným spôsobom, aby mal Používateľ objektívnu možnosť sa s nimi oboznámiť.

9.2 Podmienky v platnom znení sú platné a účinné od 8. augusta 2017.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom využívania online vzdelávacích služieb VysokéŠkoly.cz (“WWW”)

V súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOU”) týmto výslovne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním, použitím a uchovaním všetkých mojich osobných údajov na vyššie uvedenej WWW. Beriem na vedomie, že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. V prípade poskytnutia e-mailovej adresy používateľa je to e-mailová adresa.

V prípade vykonávania online testov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google atď.) ide o meno, priezvisko, e-mailovú adresu a profilovú fotografiu.

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva automaticky informačným systémom spojeným s týmito webovými stránkami. Ďalej potvrdzujem, že som bol informovaný o nasledujúcich skutočnostiach:

    moje právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje sa o mne spracúvajú;

    moje právo na opravu nepresných osobných údajov;

    že ak prevádzkovateľ poruší povinnosti uložené ZOOU, mám právo, ak sú splnené zákonné podmienky, požiadať prevádzkovateľa, aby (i) upustil od protiprávneho konania a odstránil závadný stav, (ii) opravil osobné údaje tak, aby boli správne a presné, (iii) na zablokovanie a/alebo zničenie osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s inými právnymi predpismi; (iv) na primeranú náhradu škody v súlade s občianskym právom, ak boli dotknuté moje osobnostné práva; a (v) na uplatnenie nároku na náhradu vzniknutej škody od prevádzkovateľa;

    právo obrátiť sa na Úrad na ochranu údajov.

Práva uvedené v bodoch i) a ii) môžem vykonávať predovšetkým prostredníctvom správy svojho používateľského účtu na uvedenej webovej lokalite.

Tento súhlas udeľujem spoločnosti EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 280011, ako správcovi, a to na dobu 10 (desiatich) rokov od dátumu poslednej aktualizácie údajov alebo do zrušenia používateľského účtu na moju žiadosť, ak nastane skôr.

Kontaktné údaje – e-mailová adresa môžu byť sprístupnené tretím stranám (spracovateľom) na účely zasielania elektronickej pošty v mene správcu údajov v súlade s týmito podmienkami.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. V takom prípade bude poskytovanie služieb definovaných v Podmienkach používania elektronického systému EDUroute (VysokéSkoly.sk) ukončené.

Beriem na vedomie, že EDUroute je oprávnená používať môj elektronický kontakt na účely šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jej vlastných produktov alebo služieb podobných tým, ktoré mi už poskytla, v súlade s § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti. Podľa § 5 ods. 5 ZOOU je EDUroute oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa aj na účely ponuky obchodu a služieb. V obidvoch prípadoch sa tak môže stať, kým nevyjadrím svoj nesúhlas. Súhlasím s použitím môjho elektronického kontaktu na účely šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa produktov alebo služieb obchodných partnerov spoločnosti EDUroute s.r.o. a tretích strán.

 

Zaregistruj se teď hned!

A Registrace zdarma + unikátní test "na co se hodíš"

Partneri akce