Zásady GDPR

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti EDUroute s.r.o.

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. Sme zodpovední za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov, princípmi a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kto je prevádzkovateľom údajov?

Sme spoločnosť EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom Tupolevova 710, PSČ 199 00, Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 280011, ktorá prevádzkuje služby zamerané predovšetkým na výber pomaturitného štúdia, vzdelávanie a profesijné uplatnenie mladých ľudí. V súčasnosti sú to služby VysokeSkoly.sk, MaturitneOtazky.sk, Czechuniversities.com, VysokeSkoly.cz a MaturitniOtazky.cz. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako sa budú osobné údaje spracúvať, na aký účel a ako dlho, a vyberáme všetkých ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Ak nás chcete kontaktovať v priebehu spracovania, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle+420 724 260 061 alebo e-mailom na adrese podpora@vysokeskoly.sk.

Vyhlasujeme

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov dodržiavame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,

splníme informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR pred začatím spracúvania osobných údajov,

umožniť a podporiť vás pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane údajov a nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (pre splnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, ktorý nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. testovanie zamerania, zasielanie výsledkov testov, odporúčanie vysokých škôl na základe výsledkov testov, aktivácia chatu atď.).

● Vedenie účtovníctva.  Ak ste zákazník, nevyhnutne potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme splnili zákonnú povinnosť vystavovať a evidovať daňové doklady.

● Marketing – zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ho najčastejšie otvárate, používame na účely priameho marketingu – zasielanie odporúčaní vysokých škôl a študijných programov (komerčná komunikácia). Ak ste našim zákazníkom, robíme tak na základe oprávneného záujmu, keďže odôvodnene predpokladáme, že máte záujem o naše novinky, a to po dobu 5 rokov od posledného vykonania testu alebo odkázania kontaktu na naše služby. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám informačné bulletiny len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať pomocou odkazu na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

● Pokročilý marketing na základe súhlasu. Môžeme vám tiež posielať inšpiratívne ponuky tretích strán alebo používať vašu e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od dátumu udelenia súhlasu. Samozrejme, že ho môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia – živé podujatia a podobne.

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu lehotu na ich uchovávanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prehliadaní našej webovej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho ste na stránke a z ktorej stránky ste prišli. Používanie súborov cookies na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

Súbory cookies na cielenie reklamy sa spracúvajú len na základe vášho súhlasu.

Naše webové služby môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 Bezpečnosť a ochrana údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré sú v súlade s najnovšími poznatkami. Chránime ho, akoby bolo naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Nastavili sme riadenie prístupu používateľov, systém riadenia práv a rolí, ktorý zabezpečuje ochranu údajov pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov v rámci svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Naši zamestnanci a spolupracovníci majú prístup k vašim osobným údajom.

V rámci účasti na online veľtrhu Vysokéškoly.sk na adrese veltrh.vysokeskoly.sk môžu byť vaše údaje poskytnuté “vystavovateľom” a “partnerom” veľtrhu na zabezpečenie všetkých funkcií veľtrhu a následnej komunikácie zameranej na možnosti štúdia pre správny výber štúdia.

Na zabezpečenie špecifických spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť sami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu chrániť údaje ešte lepšie ako my a špecializujú sa na toto spracovanie.

Ide o poskytovateľov týchto platforiem:

Facebook

Google

Mailchimp

SmartSelling a.s.

econac s.r.o.

cloudinfrastack, s.r.o.

Solitea Česká republika, a.s.

RAYNET s.r.o.

Smartsupp s.r.o.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme použiť iné aplikácie alebo procesory na uľahčenie a zlepšenie kvality spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké požiadavky na bezpečnosť a kvalitu spracovania ako na seba.

Prenos údajov mimo Európskej únie

Všetko spracovanie osobných údajov sa bude vykonávať v rámci EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou údajov

V súvislosti s ochranou údajov máte niekoľko práv. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom: podpora@vysokeskoly.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je už splnené na tejto informačnej stránke so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek napadnúť a do 30 dní vám zdokumentujeme, aké osobné údaje spracúvame a prečo.

Ak sa niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu svojich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania môžete uplatniť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, ak sa domnievate, že ich spracúvame nezákonne, ale nechcete, aby sme vymazali všetky vaše údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napríklad odhlásením sa z odberu newslettera obmedzíte účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť

Ak si želáte vziať svoje osobné údaje a preniesť ich niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri uplatnení práva na prístup – s tým rozdielom, že vám informácie poskytneme v strojovo čitateľnej forme. Potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to želáte, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme uchovávať záznamy o vystavených daňových dokladoch po dobu stanovenú zákonom. V takom prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. Po dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás o tomto podozrení najskôr informujete, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenie.

Odhlásenie z odberu informačných bulletinov a komerčných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami alebo produktmi a službami vám zasielame, ak ste našim zákazníkom, na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak ešte nie ste zákazníkom, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zastaviť prijímanie našich e-mailov pomocou odkazu na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Radi by sme vás ubezpečili, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto dôvernosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. januára 2021 a nahrádzajú predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi úplnú kontrolu.

 

Zaregistruj se teď hned!

A Registrace zdarma + unikátní test "na co se hodíš"

Partneri akce